Edimmu
Edimmu

Edimmu

Edimmu

Edimmu was an evil spirit feeding on the corpses in Sumerian myths.

More artwork
Yigit koroglu assetYigit koroglu urmahlulusYigit koroglu gon modeling sheet